http://ssackmc.or.kr/files/attach/images/8843/ddb5b13bc4ba1f442e159b20a5416c2f.gif


                                                                                                                                                         (2020년 2월 29일 현재)


교회수

개척수

연회전입

타연회전출

폐쇄

통합

        영등포

33

 

 

 

 

1

         동 작

30

 

 

 

 

 

        구 로

34

 

 

 

 

1

        금 천

23

 

1

 

 

1

        강 서

27

 

 

 

 

 

       강서동

28

 

1

 

1

 

        양 천

34

 

 

 

 

 

        강 동

23

 

 

 

3

 

        강 남

12

1

 

 

 

 

      강남동

22

 

 

 

 

 

        서 초

30

1

 

 

 

 

        관 악

24

 

 

 

 

 

      관악서

18

 

 

 

2

1

       송 파

26

 

 

 

 

1

        잠 실

24

 

 

 

 

 

     남태평양

19

 

 

 

 

 

     호주선교

13

 

 

 

 

 

        합 계

420

2

2

0

6

503186 서울특별시 종로구 세종대로 149 감리회관 13층 Tel : 399-3930-3 Fax : 399-3935 E-mail : ssac1990@daum.net
Copyright (c). 기독교대한감리회 서울남연회 All Right Reserved.

2sisstore