http://ssackmc.or.kr/files/attach/images/8843/ddb5b13bc4ba1f442e159b20a5416c2f.gif

  연회현황                                                                                   (2018년  2월 28일 현재)

           
2016
2017
         
교회수
         
449 
448 
1감
교 회 개 척 수
 4 
 4증
교 회 폐 지 수
16
14증
교 회 전 입 수
1
1감
교 회 전 출 수
 - 
교 회 통 합 수
1
2증
            
448 
434 
14감
교역자수
         
778 
791
13증
         
104 
 89
15감
      
1
1
-
      
169 
174 
5증
            
40 
24 
16감
국외(정회원)
20
20
-
국외(준회원)
0
0

            
1,112 
1,099
13감
           
2016
2017
          
교인수
         
108,249 
1087,484
765감
         
11,520
11,593 
73증
      아 동
9,784 
9,305 
479감
원 입 인(성인)
64,269 
65,037 
768증
원 입 인(아동)
10,224
13,310
3,086증
            
207,132 
203,223 
3509감
재정
         
132,095,744,305 
130,835,752,997 
1,259,991,308감
         
132,095,744,305 
130,835,752,997 
1,259,991,308감
03186 서울특별시 종로구 세종대로 149 감리회관 13층 Tel : 399-3930-3 Fax : 399-3935 E-mail : ssac1990@daum.net
Copyright (c). 기독교대한감리회 서울남연회 All Right Reserved.

2sisstore