http://ssackmc.or.kr/files/attach/images/8843/ddb5b13bc4ba1f442e159b20a5416c2f.gif

                                                                                                              (2020229일 현재)

내 역

2018

2019

증 감

교회수

434

426

8

교회개척수

5

2

3

교회폐지수

7

6

1

교회전입수

0

2

2

교회전출수

1

0

1

교회통합수

5

5

·

총수

426

420

6

정회원

784

793

9

준회원

70

63

7

협동회원

1

1

·

원로목사

182

182

·

서리

32

27

5

국외(정회원)

21

21

·

국외(준회원)

0

0

·

총수

1,090

1,087

3

내 역

2018

2019

증 감

입교인

107,210

107,037

173

세례인

10,114

12,622

2508

세례아동

10,302

10,063

239

원입인(성인)

65,220

65,927

707

원입인(아동)

9,215

8,101

1,114

총수

202,061

203,750

1,689

총수입

142,620,254,366

138,861,147,940

3,759,106,426

총지출

142,620,254,366

138,861,147,940

3,759,106,42603186 서울특별시 종로구 세종대로 149 감리회관 13층 Tel : 399-3930-3 Fax : 399-3935 E-mail : ssac1990@daum.net
Copyright (c). 기독교대한감리회 서울남연회 All Right Reserved.

2sisstore