http://ssackmc.or.kr/files/attach/images/8843/ddb5b13bc4ba1f442e159b20a5416c2f.gif

연회 현황                                                                                                                (2019228일 현재)

내 역

2017

2018

증 감

교회수

교회수

448

434

14

교회개척수

8

5

3

교회폐지수

16

7

9

교회전입수

0

0

·

교회전출수

3

1

2

교회통합수

3

5

2

총수

434

426

8

교역자수

정회원

791

784

7

준회원

89

70

19

협동회원

1

1

·

원로목사

174

182

8

서리

24

32

8

국외(정회원)

20

21

1

국외(준회원)

0

0

·

총수

1,099

1,090

9

내 역

2017

2018

증 감

교인수

입교인

107,484

107,210

274

세례인

11,593

10,114

1,479

세례아동

9,305

10,302

997

원입인(성인)

65,037

65,220

183

원입인(아동)

9,804

9,215

589

총수

203,223

202,061

1,162

재정

총수입

130,835,752,997

142,620,254,366

11,784,501,369

총지출

130,835,752,997

142,620,254,366

11,784,501,36903186 서울특별시 종로구 세종대로 149 감리회관 13층 Tel : 399-3930-3 Fax : 399-3935 E-mail : ssac1990@daum.net
Copyright (c). 기독교대한감리회 서울남연회 All Right Reserved.

2sisstore